Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN
VACCIMAATJE
Laat zien dat je een Vaccimaatje bent, je doet het niet alleen voor jezelf!
E-mail: info@Vaccimaatje.nl
KvK: 83099395
BTW nr.: NL00377737373B82
Website: www.Vaccimaatje.nl
Contact: Info@vaccimaatje.nl
Adres: De Zonkade 5
5247 MP Rosmalen
Hieronder leest u onze algemene voorwaarden, waarin wij de voorwaarden vastleggen waaronder wij onze diensten aan onze opdrachtgevers leveren. Door gebruik te maken van onze diensten gaat u akkoord met de onderstaande voorwaarden. Lees deze goed door. Hebt u vragen over een of meer bepalingen? Aarzel niet en vraag het ons! Wij leggen het u graag uit.

VACCIMAATJE is gevestigd in Rosmalen en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK) onder nummer 83099395.
Artikel 1. Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
Bedenktijd
De termijn waarbinnen u als consument gebruik kan maken van uw herroepingsrecht.
BW
Het Burgerlijk Wetboek
Consument
De natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit.
Dag
Kalenderdag
Duurzame gegevensdrager
Elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat u als consument of als ondernemer in staat stelt om informatie die aan u persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
Herroepingsrecht
De uw mogelijkheid als consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
U(w)
De consument of ondernemer die met VACCIMAATJE (hierna ook: ons, onze of wij) een overeenkomst aangaat of wenst aan te gaan.
Ondernemer
De rechtspersoon die handelt voor doeleinden die verband houden met handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit en met ons een overeenkomst aangaat of wenst aan te gaan.
Ons, onze, wij
VACCIMAATJE
Overeenkomst op afstand
Een overeenkomst die tussen u als consument of u als ondernemer en ons wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
Partijen
U en VACCIMAATJE.
Schriftelijk
Communicatie via (aangetekende) post, e-mail of WhatsApp.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en overeenkomst van of met ons, en op alle daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende rechtshandelingen, rechtsverhoudingen en rechtsgevolgen, waaronder te verstaan offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten.

2.2 Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op alle overeenkomsten met u, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2.3 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan u beschikbaar gesteld. Dit kan door een papierenversie aan u ter hand te stellen of wij kunnen de tekst van deze algemene voorwaarden (PDF) langs elektronische weg aan u ter beschikking stellen. Deze PDF-versie kunt u op een eenvoudige manier opslaan. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, kunt u voordat u de overeenkomst op afstand met ons sluit, de algemene voorwaarden online inzien op https://www.Vaccimaatje.nl/algemene-voorwaarden en anders kunnen wij op uw verzoek u een kopie van deze algemene voorwaarden zo spoedig mogelijk kosteloos naar u toezenden.

2.4 (andere) Algemene voorwaarden van u worden uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn niet van toepassing.

2.5 Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn alleen rechtsgeldig als deze ondubbelzinnig en schriftelijk door ons zijn bevestigd.

2.6 Wij mogen deze algemene voorwaarden op elk gewenst moment wijzigen. Bij tussentijdse wijzigingen van de algemene voorwaarden stellen wij u daarvan schriftelijk op de hoogte. Wanneer u niet binnen veertien (14) dagen schriftelijk bezwaar maakt, dan gaan wij ervan uit dat u akkoord bent met de wijzigingen.

2.7 Als enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven. Wij treden in dat geval samen in overleg om nieuwe bepalingen overeen te komen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

2.8 Bij strijdigheid tussen de algemene voorwaarden en de overeenkomst, prevaleert de bepaling in de overeenkomst, tenzij er sprake is van kennelijke vergissingen of verschrijvingen.

Artikel 3. Het aanbod

3.1 Alle aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend en gelden slechts als een uitnodiging tot het verstrekken van een opdracht.

3.2 Een aanbod heeft een geldigheidsduur van 14 dagen na datum van verzending, tenzij wij schriftelijk andere afspraken met u hebben gemaakt. Belangrijk om te weten is dat indien er sprake is van kennelijke vergissingen of verschrijvingen in onze aanbiedingen, de offerte en/of overeenkomst, wij niet gebonden zijn aan deze fout.

3.3 Voor consumenten geldt dat de genoemde prijzen altijd inclusief btw zijn. Voor ondernemers geldt dat de genoemde prijzen altijd exclusief btw zijn, tenzij schriftelijk anders is aangegeven.

3.4 Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

3.5 In afwijking van het vorige lid kunnen wij producten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar wij geen invloed op hebben, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
Artikel 4. De overeenkomst

4.1 Er is pas sprake van een overeenkomst tussen partijen op het moment dat:
1. a) u van ons een opdrachtbevestiging per e-mail hebt ontvangen; of
2. b) wij op basis van u (mondelinge) verzoek zijn begonnen met de uitvoering van de werkzaamheden.

4.2 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het moment van levering en/of (de hoogte van) de vergoeding worden beïnvloed. Wij stellen u hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

4.3 Indien de opdracht is verstrekt door twee of meer natuurlijke of rechtspersonen, zijn deze ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming daarvan.

4.4 Indien wij op grond van feiten en factoren goede gronden hebben om de overeenkomst niet aan te gaan, zijn wij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 5. Herroepingsrecht en extra garantie

5.1 Heeft u het product geleverd gekregen en bent u er niet tevreden mee? Dan heb u in beginsel de mogelijkheid om alsnog u geld terug te krijgen. U als consument hebt het recht om de overeenkomst die tot stand is gekomen via het internet binnen 14 zonder opgave van redenen te annuleren.

5.2 Het herroepingsrecht geldt niet voor u als ondernemer.

5.3 De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat u (of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is,) het product hebt (heeft) ontvangen.

Artikel 6. Uw verplichtingen tijdens de bedenktijd

6.1 Tijdens de bedenktijd dien u zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. U mag het product slechts uitpakken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat u het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals u dat in een winkel zou mogen doen.

6.2 Wij zullen vanuit hygiënisch oogpunt het product niet retour nemen als het is gedragen en/of gewassen.

6.3 Houdt er ook rekening mee dat wij eventueel een waardevermindering bij u in rekening kunnen brengen indien u op een manier met het product omgaat die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

6.4 Als u gebruik wenst te maken van u herroepingsrecht, meldt u dit bij ons binnen de bedenktermijn door middel van een e-mail naar info@Vaccimaatje.nl met daarin u ordernummer vermeld.

6.5 Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt u het product terug, of overhandig u dit aan (een gemachtigde van) ons. Dit hoeft niet als wij hebben aangeboden het product zelf af te halen. U hebt de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als u het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

6.6 U zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door ons verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

6.7 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij u.

6.8 U draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.

Artikel 7. Onze verplichtingen tijdens de bedenktijd

7.1 Als wij de melding van herroeping door u op elektronische wijze hebben ontvangen, sturen wij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

7.2 Wij doen de terugbetaling onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop u ons de herroeping meldt. Tenzij wij aanbieden het product zelf af te halen, mogen wij wachten met terugbetalen tot wij het product hebben ontvangen of tot u aantoont dat u het product hebt teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

7.3 Wij gebruiken voor de terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat u hebt gebruikt, tenzij u instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor u.

7.4 Als u hebt gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeven wij de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 8. Levering

8.1 Wij zullen de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten. De overeengekomen (lever)termijnen gelden als richttermijnen, niet als fatale termijnen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

8.2 Als plaats van levering geldt het adres dat u aan ons kenbaar hebt gemaakt.

8.3 Wij zullen geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvang u hiervan uiterlijk 30 dagen - nadat u de bestelling hebt geplaatst - bericht. U als consument hebt in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. Na ontbinding zullen wij het bedrag dat u hebt betaald onverwijld terugbetalen.

8.4 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij ons tot het moment van bezorging aan u of een vooraf aangewezen en aan ons bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 9. Betaling

9.1 Wij kunnen de factuur via elektronische weg sturen aan u. U stemt in met elektronische facturatie. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door u verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 30 dagen na het ingaan van de bedenktermijn.

9.2 Wij mogen u om een vooruitbetaling vragen. Voor consumenten geldt dat wij om volledige vooruitbetaling vragen. Voor ondernemers hanteren wij 50% vooruitbetaling en 50% 14 dagen na factuurdatum, tenzij er schriftelijk andere betalingsafspraken zijn gemaakt.

9.3 U hebt de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan ons te melden.

9.4 Indien u als ondernemer niet tijdig aan uw betalingsverplichting(en) voldoet, ben u direct in verzuim en ben u over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en zijn wij gerechtigd om buitengerechtelijke (incasso)kosten bij u in rekening te brengen. Wij hoeven u niet aan te tonen dat deze buitengerechtelijke incassokosten daadwerkelijk zijn gemaakt. Deze buitengerechtelijke (incasso)kosten bedragen minimaal:
• 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,00;
• 10% over de daaropvolgende € 2.500,00; en
• 5% over de volgende € 5.000,00 met een minimum van € 150,00.

Artikel 10. Beëindiging

10.1 Het is mogelijk dat wij een samenwerking met u als consument of met u als ondernemer zijn aangegaan voor bepaalde tijd of onbepaalde tijd. In het geval dat er een samenwerking tot stand is gekomen voor bepaalde tijd, dan is het voor u niet mogelijk om deze samenwerking tussentijds op te zeggen, tenzij wij toerekenbaar tekort schieten in de nakoming van de overeenkomst en wij na het ontvangen van een ingebrekestelling met een redelijke termijn van 2 weken, alsnog onze verplichtingen niet kunnen nakomen.

In het geval dat er een samenwerking tot stand is gekomen voor onbepaalde tijd, dan is het voor u als consument mogelijk om deze samenwerking tussentijds op te zeggen telkens op de eerste dag van de volgende maand, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, tenzij wij schriftelijk iets anders zijn overeengekomen.

In het geval dat er een samenwerking tot stand is gekomen voor onbepaalde tijd, dan is het voor u als ondernemer ook mogelijk om deze samenwerking tussentijds op te zeggen telkens op de eerste dag van de volgende maand, met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden, tenzij wij schriftelijk iets anders zijn overeengekomen.

10.2 Wij zijn bevoegd om de nakoming van onze verplichtingen op te schorten of om de samenwerking geheel of gedeeltelijk, bepaalde tijd of voor onbepaalde tijd, terstond en met directe ingang te beëindigen, indien:
• U de verplichtingen uit onze overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
• Na het sluiten van de overeenkomst, eventuele aan ons ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat u uw verplichtingen niet zal nakomen;
• U bij het sluiten van de overeenkomst bent verzocht om zekerheid te stellen voor de voldoening van uw verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft;
• Door de vertraging aan uw zijde niet langer van ons kan worden gevergd dat wij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen afspraken nakomen;
• Zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd.

10.3 Indien de ontbinding aan u is toe te rekenen, hebben wij recht op vergoeding van alle (in)directe schade die wij als gevolg hiervan lijden.

10.4 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn onze vorderingen op u onmiddellijk opeisbaar. Indien wij de nakoming van de verplichtingen opschorten, behouden wij onze aanspraken uit de wet en overeenkomst.

10.5 Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zullen prestaties die al door ons zijn ontvangen (in verband met de uitvoering van de opdracht) niet ongedaan hoeven te
worden gemaakt.

10.6 Indien wij op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaan, zijn wij niet gehouden tot vergoeding van schade en kosten die daardoor op enigerlei
wijze ontstaan of schadeloosstelling.

10.7 De overeenkomst eindigt met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomt en zonder tegenover elkaar gehouden te zijn tot enige schadevergoeding in het geval dat wij:
1. a) in verzuim verkeren;
2. b) surseance van betaling aanvragen;
3. c) failliet worden verklaard; of
4. d) de ondernemingsactiviteiten juridisch en/of feitelijk staken.

Vorderingen van partijen zijn in bovenstaande gevallen onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 11. Aansprakelijkheid en vrijwaring

11.1 Onze aansprakelijkheid voor eventuele schade als gevolg van een onrechtmatige daad, een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of anderszins, is uitgesloten, tenzij anders is bepaald in deze algemene voorwaarden. Indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, stagnatieschade of reputatieschade, komt nooit voor onze rekening.

11.2 Schade ontstaan door (ingeschakelde) derden, komt ook niet voor onze rekening.

11.3 Onze volledige aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag aan vergoeding dat is overeengekomen voor de betreffende opdracht. Onze volledige aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot een maximum van € 1.000,00.

11.4 Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat wij zijn uitgegaan van door of namens u verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

11.5 Alle aanspraken op ons verjaren door verloop van één jaar na ontvangst van levering.

11.6 Bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen vervallen indien er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan onze zijde. De bewijslast rust in beginsel op u.

11.7 U vrijwaart ons in verband met alle aanspraken die een derde partij op enig moment op ons mocht hebben, dan wel mocht instellen en welke direct, dan wel indirect, verband houden met de werkzaamheden die wij voor u hebben verricht.

Artikel 12. Overmacht

12.1 Wij zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien wij daartoe worden gehinderd als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor onze rekening komt. Zoals: onjuist of onvolledig verkregen informatie of uitblijven van informatie vanuit uw zijde, ziekte, stakingen, storingen, quarantainemaatregelen, epidemieën, overheidsmaatregelen.

12.2 Wij hebben ook het recht om op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat wij onze verbintenis hadden moeten nakomen.

12.3 Wij kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan zijn partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij of ongedaan making van de al geleverde (tegen)prestaties.

Artikel 13. Klachten

13.1 Een klacht dient schriftelijk aan ons gemeld te worden. U kunt een klacht indienen door een e-mail te sturen naar info@Vaccimaatje.nl met als onderwerp ‘Klacht + ordernummer’.

13.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat u de gebreken hebt geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij ons.

13.3 Bij ons ingediende klachten worden binnen een termijn van 30 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door ons binnen de termijn van 30 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer u een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

13.4 U dient ons in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Het indienen van een klacht (waaronder een klacht over een factuur) betekent niet dat u uw betaling mag opschorten.
Artikel 14. Intellectueel eigendom

14.1 Alle uit de overeenkomst voortkomende rechten van intellectuele eigendom op de resultaten uit de overeenkomst komen toe aan ons, tenzij schriftelijk iets anders is overeengekomen. Vaccimaatje is gedeponeerd onder Depotnummer 1442773.

14.2 Tenzij anders vermeld, zijn materialen inclusief maar niet beperkt tot afbeeldingen, illustraties, monsters, proefversies, tekst, graphics, foto’s, bewegende beelden, geluid en andere materialen die verschijnen als onderdeel van onze website, handelsmerken, handelsopmaak, handelsnamen en/of andere intellectuele eigendommen en licenties van ons. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons is het u niet toegestaan om het voorgaande te openbaren, te exploiteren of op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen.

14.3 De inhoud en de website als geheel zijn uitsluitend bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik door de gebruikers van de website. Het is u niet toegestaan om al ons materiaal te downloaden of kopiëren voor commercieel gebruik.

14.4 Geen enkel recht, titel of belang wordt aan u overgedragen.

14.5 Wij mogen uw (bedrijfs)naam en logo gebruiken voor onze promotionele doeleinden. Indien u hier bezwaar tegen hebt, dient u dit 14 dagen na de beëindiging van de opdracht aan ons te laten weten.

Artikel 15. Toepasselijk recht en conflicten

15.1 Uitsluitend het Nederlands recht is van toepassing.

15.2 Geschillen zullen in eerste instantie altijd eerst onderling besproken worden. Vervolgens zal mediation worden ingezet, indien partijen de samenwerking in stand wensen te houden. Mocht dat ook geen resultaten leveren of de samenwerking niet door een der partijen willen worden voortgezet, dan is uitsluitend bevoegd de rechtbank te Rotterdam van het geschil kennis te nemen.


Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld op 18 juni 2021(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2021 Vaccimaatje | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel